Article Index

 

Lampiran B: GARIS PANDUAN TERKINI

 1. Akta Bekalan Elektrik 1994.
 2. Spesifikasi Piawaian JKR terkini
 3. Undang-undang Penyeragaman Bangunan.
 4. Borang Kontrak Standard JKR 203 (Semakan 1/2010)
 5. Borang Kontrak Standard JKR 203 DB/T 2007.
 6. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
 7. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994.
 8. Akta Kilang dan Jentera 1967.
 9. Akta Buruh 1950.
 10. Akta Suruhanjaya Tenaga 1990.
 11. Akta Bomba 1988.
 12. Akta Racun 1952.
 13. Garispanduan dan Peraturan bagi Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Standad dan Kos Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri Edisi Tahun 2008